POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

JASIECZEK

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.jasieczek.com, zwanej dalej Sklepem internetowym, jest Aneta Poter, prowadząca Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółkę Komandytową pod firmą 4Sezon Sp. z o.o. sp.k., ul. Instalatorów 17/19, 02-237 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5223194618, REGON: 387783700, adres do doręczeń: adres do doręczeń: Kamion 106, 96-330 Puszcza Mariańska.

 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@jasieczek.com lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: 4sezon Sp.z o.o. sp.k. Kamion 106, 96-330 Puszcza Mariańska.

 4. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

 1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

 2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

 3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

 4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

 1. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je Państwo pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego, a także w celu właściwego zaadresowania przesyłki zawierającej zamówiony przez Państwa Produkt i świadczenia przez nas na Państwa rzecz innych usług,

 2. adres zamieszkania lub korespondencyjny – jest niezbędny do prawidłowej wysyłki zamówionych Produktów; jego wskazanie jest konieczne w przypadku dokonania zakupów w naszym Sklepie,

 3. numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z wysyłką zamówionego przez Państwa Produktu, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z ofertą naszego Sklepu internetowego,

 4. adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożonego zamówienia, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją zamówienia, jak również odpowiadamy na pytania związane z ofertą naszego Sklepu internetowego; jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje handlowe,

 5. NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,

 6. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

 7. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Sklepu internetowego (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

 1. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne przypadkach wskazanych w punkcie poprzedzającym, w tym w szczególności:

 1. w celu skorzystania z oferty dostępnej w naszym Sklepie internetowym poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, w tym bez konieczności rejestracji (zakładania) konta w Sklepie internetowym,

 2. w celu wysyłki Produktów zamówionych przez Państwa w naszym Sklepie internetowym,

 3. w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,

 4. w celu dobrowolnej rejestracji – założenia przez Państwa konta w naszym Sklepie internetowym; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z naszego Sklepu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia konta),

 5. w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.

 1. Nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

 2. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na Państwa (tj. osób, których dane dotyczą) rzecz i oferowanych w Sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 4. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

 5. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przede wszystkim:

 1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

 2. art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie,

 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – np. w przypadku świadczenia usługi newslettera.

 1. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować niezbędne zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

 2. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

 3. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

 1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,

 2. świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Produktami,

 3. świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.

 1. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

 2. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

 1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,

 2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,

 3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,

 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,

 5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,

 6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,

 7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,

 8. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.

 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy, o których mowa w pkt 3 powyżej.

 2. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

 3. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.